நயினை நாகபூசணியின் தவப்புதல்வர் இல்லற ஞானி, கவிஞர் அமரர் க.இராமச்சந்திரா அவர்களால் அம்பிகையின் பேரில் பாடப்பட்ட நாகபூஷணியம்மை நவராத்திரி தோத்திரம் இதுவாகும்.

நாகபூஷணியம்மை நவராத்திரி தோத்திரம்

எனக்கென்றோர் தனிவரம் யான் கேட்கவில்லை
என்இனத்தார் வாழ்வொன்றே கருதவில்லை
உனக்கெல்லா உயிர்களுமே சொந்தமென்ற
உண்மையையான் ஒருபோதும் மறந்ததில்லை
சினங்கொண்டு தீங்கிழைக்கும் தீயர் தவமும்
சீலமுற வேண்டுமென்றே வேண்டுகின்றேன்
தனக்கொருவ ரொப்பில்லாத் தாயே! இந்தத்
தரணியில் சாந்தியையே தருவாய்நீயே!

முந்நாளில் முருகனுக்குச் சக்தி யீந்தாய்
முனிவரர்க்குந் தேவர்கட்கும் முதன்மை யீந்தாய்
பிந்நாளில் சங்கரர்க்கும் பெருமை யீந்தாய்
பேரின்பக் காதல் வளம்பெருக வைத்தாய்
இந்நாளில் இராமக்கிருஷ்ணர் ரமணர் போன்ற
இணையற்ற ஞானியரை உலகுக் கீந்தாய்
இந்நாட்டைச் சொந்த மென்றும் இருஇனத்தார்
இணங்கி வாழ்ந்திடச் செய்தல் அரிதோஅன்றாய்?

அருளுவாய் அனைத்துயிர்க்கும் அன்னையாகி
ஐந்தொழில்கள் புரிஆதி சக்தியேநின்
கருணையின்றி கணக்கில்லாக் கஷ்ரமுற்றுக்
கதறிநிற்கும் உயிர்களுளத் தின்றுசூழ்ந்த
இருளகல வழியேதும் இல்லையென்ற
ஈடற்ற உறுதியுடன் இந்த ஏழை
உருகிநின்றுன் சந்நிதியில் கேட்டயாவும்
உவந்தளிப்பதுன் கடனாம் ஒப்பில் தாயே!

நயினை க. இராமச்சந்திரா