கொடியேற்ற நிகழ்வு : பகல்

Check this

முதல் நாள் நிகழ்வு :இரவு

இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு :பகல்

இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு :இரவு

மூன்றாம் நாள் நிகழ்வு :பகல்

மூன்றாம் நாள் நிகழ்வு :இரவு

நான்காம் நாள் நிகழ்வு : பகல்

ஐந்தாம் நாள் நிகழ்வு : பகல்

ஐந்தாம் நாள் நிகழ்வு : இரவு

ஆறாம் நாள்  நிகழ்வு : பகல்

ஆறாம் நாள் பகல் நிகழ்வு :இரவு

ஏழாம் நாள்  நிகழ்வு : பகல்

ஏழாம் நாள்  நிகழ்வு :இரவு

எட்டாம் நாள்  நிகழ்வு : பகல்

எட்டாம் நாள்  நிகழ்வு : இரவு

ஒன்பதாம் நாள்  நிகழ்வு : பகல்

ஒன்பதாம் நாள்  நிகழ்வு : இரவு