நயினாதீவு மலையிற் புலம் ஶ்ரீ மலையில் ஐயப்பன் ஆலய புனராவர்த்தன வாலஸ்தாபனம்