ஐயப்பன் ஆலய புனராவர்த்தன பாலஸ்தாபனம் | Nainathivu | நயினாதீவு

ஐயப்பன் ஆலய புனராவர்த்தன பாலஸ்தாபனம்

நயினாதீவு மலையிற் புலம் ஶ்ரீ மலையில் ஐயப்பன் ஆலய புனராவர்த்தன வாலஸ்தாபனம்